• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Cahangirov Cahangir

  "Aylı gecələr". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aylı gecələr, fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri İ.Səfərlinindir. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1956, 4 s.   

  "Gənc səyyahlar mahnısı". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gənc səyyahlar mahnısı, fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus. Nəş-tı - 1949, 7 s.   

  "Qəzəl". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qəzəl, qarışıq xor ilə fortepiano üçün. Sözləri N.Gəncəvinindir. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Gəncə - 2011, 15 s.   

  "Azərbaycan xalq mahnıları". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları. Qarışıq xor üçün işləyəni. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus. Nəş-tı - 1969, 15 s.   

  "Azad". Cahangir Cahangirov

  UOT: Kl-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azad. Klavir. 5pərdəli opera. Cahangirov C.
  M.İbrahimovun “Azad qız”dramı əsasında.Librettosu və şerləri H.Hüseynzadənindir.
   
   Bakı: İşıq nəşr-tı-1978, 254s.   

  "Azad" opera. Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azad operasından xorlar. Sözləri H.Hüseynzadənindir. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1959,23s.   

  "Dinmə". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dinmə, danışma, fortepiano ilə səs üçün. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəş-tı 1962, 6s.   

  "Füzuli". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Füzuli, xor, solistlər və simfonik orkestr üçün  kantata. Cahangirov C.
  Xor  solistlər və fortepiano üçün köçürmə.Sözləri Füzulinin və R.Rzanındır.
   
   Bakı: Azərnəşr-1960, 58s.   

  "Gəl gözəlim". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gəl gözəlim, fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.
  Sözləri Z.Cabbarzadənindir.
   
   Bakı: Azərnəşr-1956,4s.   

  "Mahnılar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq  üçün. Cahangirov C.

   
   Bakı: Azərnəşr-1961, 18s.   

  Not vərəqi nümünələri