• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Ələsgərov Süleyman

  "Həsr". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Trio-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Həsr, skripka, violonçel və fortepiano üçün. Ələsgərov S.

  Bakı: Azərnəşr - 1956, 7;11s.


   

  "İlk xatirələr". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İlk xatirələr. Ələsgərov S. (Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ,tar ilə fortepiano üçün köçürən Quliyev.R.B.)

  Bakı: ”Şur”, ”Cik-cik” - 1993 səh 69-72.


   

  "Konsert". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78    MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert, tar ilə xalq alətləri orkestr üçün.Tar ilə fortepiano üçün köçürmə. Ələsgərov S.


  Bakı: İşıq  -1976, 56; 16 s.


   

  "Küsmərəm". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Tar-78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Küsmərəm. Ələsgərov S.
  Bax:Pyeslər məcmuəsi,tar ilə fortepiano üçün işləmələr: S.Hacıyev.,O.Quliyevindir.


  Bakı: səh 34-37.   

  "Lirik mahnılar". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Lirik  mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr - 1958, 30 s.


   

  "Məktəblilər mahnısı". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məktəblilər mahnısı,fortepiano ilə oxumaq üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəşriyyatı.1952-5s.   

  "Milyonçunun dilənçi oğlu". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Kl -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Milyonçunun dilənçi oğlu, proloqla 3pərdə, 6 şəkildə musiqili komediya. Ələsgərov S.
  librettosu: Ş.Qurbanovundur,klavir.


  Bakı: Azərnəşr-1971,158s.   

  "Oktyabr mahnısı". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Xor -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Oktyabr mahnısı, fortepiano ilə tək oxuyan və xor üçün. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr-1956,4s.     

  "Özümüz bilərik". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Kl -78  MG: Ə-45 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Özümüz bilərik,proloq və 3 pərdəli musiqili komediya. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr-1966,156s.   

  "Qol çəkirəm". Süleyman Ələsgərov

  UOT: Vok-78   MG: Ə-45  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qol çəkirəm, fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri: İ.Səfərlinindir. Ələsgərov S.


  Bakı: Azərnəşr - 1950, 4 s.


   

  Not vərəqi nümünələri