• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mediateka

  Dissertasiyalar

  Azərbaycan dilində

  • Abbasov A.A.

   Azərbaycanın Quba bölgəsinin musiqi folkloru. Bakı, 2007,184s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Abasova A.R.

   Azərbaycan bəstəkarlarının birhissəli simfonik  əsərlərinin janr və üslub xüsusiyyətləri. Bakı, 2004, 204s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsialmaq  üçün  təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Abbasova İ.K.

   Bəstəkar Zakir Bağırovun yaradıcıiığı. Bakı, 2006,132s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Abbasova N.M.

   Azərbaycan bəstəkarlarının ikili konsertlərinin  janr və üslub xüsusiyyətləri. Bakı, 2011, 131s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Abdullazadə G.A.

    

   Abdullayeva C.A.

   Azərbaycan bəstəkarlarının kamera-instrumental  yaradıcılığında muğam. Bakı, 2014, 134s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Həsənova C.

    

   Abdurəhmanova İ.M.

   Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcıiığında  sonata  janrının təkamülü. Bakı, 2004, 140s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Qasımova S.C.

    

   Axundova E.A.

   İslam musiqi mədəniyyətində Əl-Fərabinin  elmi-nəzəri tədqiqatlatı və ixtiraları. Bakı, 2016, 128s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Abdullazadə G.A.

    

   Ağca D.A.

   XVII-XIX əsrlərdə Qərb Avropa bəstəkarlarının  operalarında türk movzularının təcəssümü. Bakı, 2016, 174s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Abdullazadə G.A.

    

   Almuradova S.K.

   Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara Azərbaycan milli musiqisinə dair bilik,bacarıq və vərdişlərin aşılanması sistemi. Bakı, 2012, 176s.

   Elmi rəhbər: Rəcəbov O.M.

    

   Altınkörpü Halil.

   Hasan Ferid Alnarın yaradıcıiığının mərhələləri.  Bakı, 2009, 167s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Əliyeva F.Ş.

    

   Atakişiyeva K.Ə.

   Aşıq və xanəndə yaradıcılığının qarşılıqlı  təsir xüsusiyyətləri. Bakı, 2015, 139s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün  təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.


   Babayeva A.R.


   Azərbaycan bəstəkarlarının operalarında xor səhnələrinin musiqili dramaturji həlli. Bakı, 2018, 445s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Abdullazadə G.A.
    

   Babayeva M.İ.

   Azər Dadaşovun kamera musiqisinin üslub xüsusiyyətləri. Bakı, 2015, 161s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: İmanova  Ü.İ.

    

   Babayeva M.Ş.

   Rəşid Behbudovun ifaçılıq  üslubu milli  və klassik  vokal ənənələrinin sintezi kontekstində. Bakı, 2010,128s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Baxşıyeva G.Ə.

   Azərbaycan bəstəkarlarının  fortepiano əsərlərinin üslub və janr xüsusiyyətləri (1970-1990 illər). Bakı,  2013, 155s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Quliyev A.N.

    

   Bayramlı Y.Z.

   Azərbaycan simli musiqi alətləri milli mədəni ənənənin tərkib hissəsi kimi. Bakı, 2014, 143s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Fərhadova S.T.

     

   Bayramova Z.R.

   Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında  uşaqlar üçün musiqili səhnə əsərləri.  Bakı, 2009, 209s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Abdullazadə G.A.   Bəhmənli R.B.

   Azərbaycan xalq rəqslərinin ritmik xüsusiyyətləri. Bakı 2018, 216 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Cəfərova L.T.

   Arif Məlikovun balet musiqisində tembr və faktura xüsusiyyətləri.  Bakı, 2007, 188s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə  G.A.

    

   Cəfərova S.Z.

   Azərbaycan bəstəkarlarının vokal yaradıcılığında şifahi ənənəli musiqi janrlarının təcəssümü. Bakı, 2017, 149 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Həsənova C.İ.


   Cəfərova S.Z.

   Azərbaycan bəstəkarlarının xor əsərlərində xalq musiqisndən istifadə məsələləri. Bakı, 2017, 150s. 

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Həsənova C.İ.

  • Çayır K.İ.

   Orta anadolu bölgəsindəki çankırı və akşehir yaran məclislərində ifa olunan musiqinin müqayisəli təhlili. Bakı, 2012, 236s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsialmaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə  G.A.

    

   Çelik A.

   Azərbaycan xalq mahnılarının  türk ifa variantları və onların müqayisəli təhlili. Bakı, 2008, 125s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Dadaşova E.R.

   Azərbaycan xalq rəqslərində melodik yönəlmə və modulyasiyalar. Bakı, 2008, 154s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Məmmədov T.A.

    

   Dağıstan A.M.

   Türk bağlaması oxşar çalğı alətləri sırasında. Bakı, 2013, 133s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru  elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə  G.A.

    

   Dağlı T.

   Təsəvvür  fəlsəfəsində musiqi. Bakı, 2009, 140s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə  G.A.

    

   Daimi C.H.

   Novruz bayramı mərasiminin Azərbaycan və Türkiyədə mövcudluğu və onun melopoetik əsaslarının özünəməxsusluğu. Bakı, 2005, 207s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə  G.A.

    

   Demir Z.V.

   Ərzurum aşıq məktəbi. Bakı, 2013, 176s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Məmmədov T.A.

    

   Ekici S.S.

   Azərbaycan və Anodolu Elağız bölgəsinin toy mərasim musiqisinin müqayisəli təhlili.  Bakı, 2013, 404s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Qurbanov B.O.

    

   Erkan Tarkan Mustafa oğlu

   İzmir vilayəti Torbalı bölgəsinin musiqi folklorunun tədqiqi.  Bakı, 2015, 265s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Mahmudova  C.E.

    

  • Əhədzadə M.B.

   Xalq artisti Azad Əliyevin ifaçılıq sənətinin xüsusiyyətləri. Bakı, 2011, 157s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Əhmədli  X.F.

   Azərbaycan musiqisində obrazlı sistemin öyrənilmə problemləri. Bakı, 2006, 126s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Məmmədova R.A.

    

   Əhmədov Ə.A.

   Müasir dövrdə Azərbaycanda xanəndəlik sənətinin inkişafı (1960-2010-cü illər). Bakı, 2017, 170 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Həsənova C.İ.

   Əhmədova D.Z.

   Cahangir Cahangirovun mahnı yaradıcılığının xüsusiyyətləri. Bakı, 2017, 124s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Zöhrabov R.

    

   Ələkbərov Ə.N.

   Ud alətinin tədrisində Azərbaycan muğamlarından istifadənin şagirdlərin musiqi inkişafina təsiri (Suriya Ərəb Respublikasının uşaq musiqi məktəblərinin materialları əsasında).  Bakı, 2014, 127s.

   Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Rəcəbov O.M.

    

   Ələsgərli K.V.

   Müasir azərbaycan musiqisi kontekstində Xəyyam Mirzəzadə yaradıcılığının üslub təkamülü.

   Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Bakı. 2018, 380s. 

    

   Ələsgərli K.V.

   Rəhilə Həsənovanın əsərlərində üslub xüsusiyyətləri (70-90-ci illər Azərbaycan musiqisi kontekstində).  Bakı, 2007, 156s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: İmanova Ü.İ.

    

   Əliyev A.Ə.   

   Azərbaycan rəqs musiqisinin variantlılıq və interpretasiya xüsusiyyətləri. Bakı, 2014, 128s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Həsənova C.İ.

    

   Əliyev M.F.

   Gədəbəy aşıq mühitinin musiqi ifaçılıq ənənələri. Bakı,    2016, 157s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Əliyeva A.Ə.

   Xəyyam Mirzəzadə yaradıcılığında.

   Kino musiqisinin rolu. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

   elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim olunmuş.

   Elmi rəhbər:  G.A.Abdullazadə


   Əliyeva F.Ş.

   60-70-ci illərin birinci yarısında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bə`zi üslub təmayülləri. Bakı, 1994, 192s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Tağızadə A.Z.

    

   Əliyeva F.Ş.

   XX əsrin birinci yarısının tarixi inkişaf kontekstində Azərbaycan musiqi mədəniyyəti. Bakı, 2008, 298s.

   Sənətşünaslıq doktoru  alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

    

   Əliyeva G.H.

   Azərbaycan bəstəkarlarının opera yaradıcılığında qadın obrazlarının musiqili dramaturji həlli. Bakı, 2017, 150 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Quliyev A.N.

    

   Əliyeva H.N.

   Tofiq Bakıxanovun kamera-instrumental əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri. Bakı, 2004, 176s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Əliyeva X.A.

   Şirvan aşıq havalarının məqam və melodiya xüsusiyyətləri. Bakı, 2014, 160s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Əliyeva L.V.

   İslam ənənəsi və musiqi. Bakı, 2006, 123s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Əliyeva M.Ə.

   Müasir Azərbaycan musiqisinin inkişafında bəstəkar Firəngiz Əlizadənin rolu və yeri, Bakı, 2010, 143s.

   Fəlsəfə doktoru alimlik  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Əliyeva R.İ.

   Millilik və bəşəriliyin vəhdəti kiçik yaşlı məktəblilərin musiqi mədəniyyətinin formalaşdırılmasında vasitə kimi. Bakı, 1994, 133s.

   Pedaqogika elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Rəcəbov O.M.

    

   Əliyeva S.S.

   Musiqi kurikulumu əsasında sinif müəllimlərinin hazırlığının yüksəldilməsi üzrə işin sistemi. Bakı, 2013, 138s.

   Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Rəcəbov O.M.

    

   Əliyeva T.M.

   Azərbaycan qanunu yatıq simli çalğı alətləri sırasında. Bakı, 2011, 165s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Əliyeva V.A.

   Azərbaycan bəstəkarlarının opera və operettalarında rəqs səhnələri. Bakı, 2010, 170s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Əmirbəyova V.Y.

   Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik musiqisində forma və məzmun nisbilik nəzəriyyəsi kontekstində. Bakı, 2015,150s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Əsədova Y.H.

   Azərbaycan musiqişünaslığında xalq musiqisinin tədqiqi məsələləri  (XX əsr). Bakı, 2004, 162s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Əsədullayev A.M.

   İnstrumental muğamlar və onların ifaçılıq məziyyətləri. Bakı, 2007, 142s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Əsədullayev T.M.

   Kamança ifaçıları və onların muğam sənətinin inkişafında rolu və əhəmiyyəti. Bakı, 2015, 140s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Əsədullayeva K.H.

   Azərbaycan rast muğam dəstgahının şifahi ənənəli şərq musiqisi kontekstində tədqiqi. Bakı, 2012, 108s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Fərhadova S.T.

    

   Əsgərova V.E.

   Azərbaycan musiqili teatrının formalaşmasında xanəndəlik sənətinin rolu. Bakı, 2015, 167s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Həsənova C.İ.

    

   Əzimov F.N.

   Zərb alətləri Azərbaycanda və onların xalq musiqi irsində rolu. Bakı, 1994, 145s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullayeva  S.A.

    

   Əzizova S.A.

   Azərbaycan toy mərasimlərində musiqi folklorunun tədqiqi. Bakı, 2017, 129s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Həsənova C.İ.

    

   Fərziyeva S.İ.

   Azərbaycanın talış folklorunda “halay” janrı. Bakı, 2010, 191s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Fətullayeva L.H.

   Azərbaycan incəsənətinin morfologiyası mərasim mədəniyyətində. Bakı, 2012, 163s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Məmmədova R.A.

    

   Güləhmədov S.X.

   Türk beşlərinin instrumental yaradıcılığı. Bakı, 2013, 148s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

  • Hacılı Ü.T.

   Azərbaycan –Norveç musiqi əlaqələri. Bakı, 2016, 152s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Hacıyeva Ş.S.

   Azərbaycan bəstəkarlarının birpərdəli baletlərinin dramaturji xüsusiyyətləri. Bakı, 2011, 212s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Həsənova A.M.

   Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında himn və odalar. Bakı, 2016, 135s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Quliyev A.N.

    

   Həsənova A.T.

   Azərbaycan xalq məişət mahnılarının lad-məqam əsasları.  Bakı, 2008, 126s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Həsənova C.İ.

   Azərbaycan musiqişünaslıgında və bəstəkar yaradıcılığında milli ladların təzahür aspektləri.  Bakı, 2011, 335s.

   Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

    

   Həsənova L.M.

   XX əsr  Azərbaycan musiqisində tar ilə simfonik orkestr üçün konsert: janr və üslub xüsusiyyətləri.  Bakı, 2008, 130s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

   Həsənova N.M.

   Qanun alətində Azərbaycan xalq musiqisinin ifa xüsusiyyətləri. Bakı, 2018, 210 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Abdullayeva S.

    

   Həsənova Ş.H.

   Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin ənənələri kontekstində xalq artisti Musa Mirzəyevin yaradıcılıgı. Bakı, 2011, 288s.

   Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

    

   Həsənzadə X.N.

   Türk xalqlarının mahnılarında intonasiya əlaqələri.  Bakı, 2009, 240s.

   Fəlsəfə doktoru alimlik  dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Seyidova S.A.

    

   Hidayətova F.Ş.

   İbtidai siniflərin musiqi dərslərində şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsinin imkanları. Bakı, 2010, 185s.

   Fəlsəfə doktoru alimlik  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Qədimova  J.H.

    

   Hümbətov V.B.

   Müstəqillik dövründə Azərbaycan bəstəkarlarının tarixi mövzulu xor əsərləri. Bakı, 2017, 129 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Abdullazadə G.A.

    

   Hümmətova N.Ə.

   Şəfiqə Axundova yaradıcılığında üslub xüsusiyyətləri. Bakı, 2016, 143s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Həsənova C.İ.

    

   Hüseynova A.V.

   İbtidai sinif musiqi dərslərində şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin formallaşması üzrə işin sistemi.  Bakı, 2015, 135s.

   Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Qədimova  J.H.

    

   Hüseynova E.Ə.

   Azərbaycan xalq musiqisi rus musiqi xadimlərinin tədqiqatlarında. Bakı, 2006, 121s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Hüseynova İ.D.

   Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında  rus- azərbaycan musiqi-mədəni əlaqələrinin rolu.  Bakı, 2011, 144s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: İmanova Ü.İ.

    

   Hüseynova K.Q.

   Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin  inkişafında Fərhad Bədəlbəyli yaradıcılığının yeri və rolu.   Bakı, 2008, 265s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Hüseynova Q.T.

   Arfa və onun Azərbaycan professional musiqisinin  inkişafında yeri və rolu.  Bakı, 2005, 166s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Hüseynova L.Ş.

   XX əsr  Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bəstəkarlar ittifaqının rolu və əhəmiyyəti. Bakı, 2005, 161s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Hüseynova N.S.

   Azərbaycan opera sənətində milli vokal məktəbinin təşəkkülü və inkişafı. Bakı, 2010, 152s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Əfəndiyeva İ.M.

    

   Xələfov A.Z.

   Uşaq xor sənətinin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında yeri və rolu. Bakı, 2010, 170s.

   Fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Xəlilova A.X.

   Azərbaycan fortepiano ifaçılığında bədii və texniki komponentlərin təzahür xüsusiyyətləri. Bakı, 2011, 174s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Kəngərlinskaya T.F.

    

   Xəlilova S.H.

   Azərbaycan musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafında pianoçu Elmira Əliyevanın rolu. Bakı, 2014, 237s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   İbrahimova N.A.

   Şifahi ənənəli  Azərbaycan professional musiqi mədəniyyətinin inkişafında Qurban Pirimovun rolu.  Bakı, 2008, 168s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Məmmədov T.A.

    

   İbrahimova S.Q.

   Azərbaycan musiqi mədəniyyətində Nazim Əliverdibəyovun yaradılığı və ictimai fəaliyyəti.  Bakı, 2011, 146s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Nigar Cərullaqızı.

    

   İçelli Nun Elif İlhan

   Türk vokal ifaçiliğinda fonetik məsələlər.  Bakı, 2014, 149s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   İmamverdiyev İ.C.

   Azərbaycan aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri (qərb bölgəsi üzrə). Bakı, 1994, 154s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   İmamverdiyev İ.C.

   Azərbaycan və İran Türklərinin aşıq-ifaçılıq sənətinin qarşılıqlı əlaqələri. Bakı, 2008, 293s.

   Sənətşünaslıq doktoru  alimlik dərəcəsialmaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

    

   İmanova S.C.

   Azərbaycan və Türk musiqisinin lirik janrlarının lad-məqam əsasları. Bakı, 2013, 198s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Məmmədova R.A.

    

   İnyakina A.S.

   Azərbaycan ənənəvi  musiqisində dinamik açılma formaları (metodik-sintaktik quruluşlar).  Bakı, 2013, 198s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Məmmədova R.A

    

   İsmayilova G.H.

   Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı  melodiyalarında lad-məqamlardan istifadə məsələləri. Bakı, 2003, 154s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   İsmayılova İ. A.

   Azərbaycan kamera-vokal ifaçılığında fortepianonun rolu. Bakı, 2018, 183 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Əfəndiyeva İ.S.

  • Kamilova N.M.

   Musiqi məşğələlərində şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi üzrə işin imkan və yolları.   Bakı, 2016, 187s.

   Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Qədimova  J.H.

    

   Karagenc M.E.

   Türkiyə  nəfəs çalğı alətləri və onların xalq musiqisində rolu.  Bakı, 2011, 213s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Kasimi S.Ə.

   Azərbaycan musiqisinin inkişafında incəsənətin qarşılıqlı əlaqələrinin rolu. Bakı, 2008, 148s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Məmmədova R.A

    

   Kazımova G.N.

   Azərbaycan musiqisində S.Prokofyevin balet teatrının rolu. Bakı, 2016, 133s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Həsənova Ş.H.

    

   Kazımova Ü.İ.

   Azərbaycan bəstəkarlarının iri həcmli fortepiano əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri. Bakı, 2018, 167 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Abdullazadə G.A.

    

   Kərimov M.T.

   Azərbaycan qədim simli çalğı alətləri. (tarixi nəzəri,bərpa və təkmilləşdirmə məsələləri).  Bakı, 1995, 120s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullayeva S.A.

   Kərimov H.V.

   Azərbaycan aşıq musiqisinin inkişafında Borçalı məktəbinin rolu. Bakı, 2017, 146s.+əlavə

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Fərhadova S.

    

   Kərim M.T.

   Orta əsr Azərbaycan musiqi alətləri. (tarixi,orqanoloji tədqiqat). Bakı, 2009, 271s.

   Sənətşünaslıq doktoru  alimlik dərəcəsialmaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

    

   Kərimova R.Y.

   Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində dini mövzunun təzahürü. Bakı, 2015, 191s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Seyidova S.A.

    

   Kılkıl E.

   Azərbaycan və Türkiyədə Koroğlu dastanı aşıq havalarında poetik və musiqi xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili. Bakı, 2009, 156s.

   Fəlsəfə doktoru alimlik  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Köçərli İ.T.

   Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığında “ Şikəstə”. Bakı, 1994, 173s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: İsazadə Ə.İ.

    

   Köçərli İ.T.

   Aşıq sənətində sinkretizm və sintez problemlərinin tədqiqi.  Bakı, 2012, 266s.

   Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi  dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

    

   Qaradağlı X.A.

   Azərbaycan bəstəkarlarının operetta və musiqi komediyalarının inkişaf mərhələlərində fərqli üslub xüsusiyyətləri (XX əsrin II yarısı). Bakı 2018,147 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Abdullazadə G.A.

    

   Qaralova N.Z.

   Azərbaycan və İran “Şur” dəstgahlarının müqayisəli təhlili. Bakı, 2013, 158s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Qasımova M.Ə.

   Azərbaycan musiqisində dirijorluğun təşəkkülü və inkişaf mərhələləri (xalq çalğı alətləri orkestri). Bakı, 2013, 171s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Qədimova N.T.

   Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano əsərlərində lad, üslub, faktura və interpretasiya xüsusiyyətləri.  Bakı, 2007, 140s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Qəniyev T.X.

   Cahangir Cahangirovun kantata və oratoriya yaradıcılığında lad-məqam və ritmik xüsusiyyətlər.  (Füzuli kantatası və Sabir  oratoriyası əsərlərinin əsasında). Bakı, 2004, 251s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Qəniyeva A.A.

   Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında qəzəl-romanslar ( janr, lad-intonasiya və ritmika).  Bakı,  2011, 234s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Qəribova A.H.

   Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların musiqi tərbiyəsi üzrə işin təşkili. Bakı, 2014, 162s.

   Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün.

   Elmi rəhbər: Qədimova  J.H.

    

   Quliyev  İ.H.

   Əfrasiyab Bədəlbəyliinin yaradıcılığı XX əsr Azərbaycan musiqi  incəsənətinin inkişafı kontekstində.  Bakı, 2003, 148s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: İsazadə Ə.

    

   Quliyeva A.M.

   Azərbaycan xalq musiqisinin toplanması, yazılması və işlənməsində Səid Rüstəmovun rolu.  Bakı, 2007, 143s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Quliyeva K.R.

   Azərbaycan vokal sənətinin inkişafında Şövkət Ələkbərovanın rolu. Bakı, 2018, 141 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Həsənova C.

    

   Quliyeva L.Z.

   Cahangir Cahangirov musiqisində üslub xüsusiyyətləri. Bakı, 2008, 163s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: İmanova Ü.İ.

    

   Quluzadə T.N.

   Aşıq musiqisinin Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında rolu və əhəmiyyəti (Üzeyir Hacıbəyov və Qara Qarayevin əsərləri əsasında).  Bakı, 2004, 145s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Fərhadova S.T.

  • Mahmut N. 

   12 uyğur mukamlarının Azərbaycan muğamları və Türkiyə məqamları ilə müqayisəli təhlili.    Bakı, 2009, 125s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Mahmudova C.E.

   Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarında poeziya ilə musiqinin qarsiliqli əlaqələri (1950-1990-ci illər).  Bakı, 2012, 322s.

   Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi Dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya.

    

   Meyser K.N.

   Azərbaycan və Türk xalq mahnılarının müqayisəli  təhlili. Bakı, 2011, 150s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Məhərrəmova İ.E.

   Fikrət Əmirov yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri. Bakı, 2003, 131s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Qasımova S.C.

    

   Məmmədəliyeva T.V.

   Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında caz  harmoniyası. Bakı, 2008, 168s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Seyidova S.A.

    

   Məmmədov V.M.

   Naxçıvan musiqi mədəniyyətində xalq çalğı alətləri orkestrinin rolu. Bakı, 2018, 182 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Həsənova C.İ.

    

   Məmmədova G.Q.

   Müasir Azərbaycan Musiqi  Menecmentinin  Problemləri.  Bakı, 2014, 155s.

   Kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Məmmədova H.V.

   Azərbaycan operalarında tarixi-qəhrəmanlıq  mövzusunun təcəssümü (lad-məqam xüsusiyyətləri).  Bakı, 2011, 140s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Məmmədova V.C.

   Azərbaycan fortepiano sənətinin inkişafında  Simuzər Quliyevanın rolu.  Bakı, 2013, 141s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Məmmədova S.Ə.

   T.Quliyevin yaradıcılığında milli xüsusiyyətləri. Bakı, 2018, 140s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Məmmədli S.M.

   Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında xalq mahnılarından istifadə məsələləri (XX əsrin I yarısı). Bakı, 2018, 148 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Məmmədzadə G.V.

   Səid Rüstəmov yaradıcılıgının Azərbaycan musiqi  mədəniyyətində rolu.  Bakı, 2007, 203s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Seyidova S.A.

    

   Mikayılova S.Ç

   Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano musiqisində Şərq-Qərb sintezi problemi :- Bakı,2018,190s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya

   Elmi rəhbər professor Ş.Həsənova

   Mirzəyev S.Ə.

   Fortepiano ədəbiyyatında müasir notasiya simvollarının şərhi və ifaçılıq xüsusiyyətləri. Bakı, 2015, 149s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Mirzəyev Z.Q.

   Azərbaycan xalq musiqisində qarmonun rolu və əhəmiyyəti.   Bakı, 2005, 165s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: İmrani R.H.

    

   Mirzəyeva C.B.

   Azərbaycan bəstəkarlarının instrumental yaradıcılıgında romantizm ənənələrinin rolu.   Bakı, 2014, 128s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: İmanova Ü.İ.

    

   Mirzəyeva G.Ə.

   Tırınqı və nanayların melo-poetik xüsusiyyətləri (Ağbaba materialları əsasında).  Bakı, 2013, 172s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: İmrani R.H.

    

   Məhərrəmova İ.E.

   Azərbaycan operasının janr və üslub problemləri klassik opera kontekstində. Bakı, 2017, 278 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Əliyeva F.

    

   Musayev R.H.

   Qarabağ xanəndəlik ənənəsinin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında rolu.  Bakı, 2004, 154s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: İmrani R.H.

    

   Musazadə R.M.

   Dügah dəstgahının tarixi mənşəyi və ifa xüsusiyyətləri.  Bakı, 2006, 159s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Əbdülqasımov V.Ə.

    

   Mustafayev N.K.

   Azərbaycan xalq rəqsi melodiyalarının fortepiano  üçün işləmələrinin musiqi fənlərinin tədrisində istifadə sistemi.  Bakı, 2015, 132s.

   Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq Üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Rəcəbov O.M.

    

   Mustafayeva A. S.

   Bəstəkar Sevda İbrahimovanın yaradıcılığı  (milli xüsusiyyətlər kontekstində).   Bakı, 2012, 147s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Mustafayeva T.Ə.

   Azərbaycan musiqisinin inkişafında milli violonçel məktəbinin rolu və əhəmiyyəti. Bakı, 2017, 175s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Əliyeva H.N.

    

   Mütəllibova S.Ş.

   Hacı Xanməmmədov yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri. Bakı, 2018, 128.s

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Quliyev A.N.

    

   Nəbiyeva F.R.

   Dairəvi ayin rəqsləri musiqi folklorunda xalqlararası identifikasiya faktoru kimi. Bakı, 2018, 329s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Fərhadova S.M.

    

   Nəcəfov İ.İ.

   Ney və onun Azərbaycan milli musiqisində təzahürü.  Bakı, 2008, 166s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Nəcəfova Z.M.

   Azərbaycan bəstəkarları yaradıcılığında xalq çalğı  alətləri orkestri üçün süita janrının təfsiri.  Bakı, 2009, 253s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Nəcəfzadə A.İ.

   Azərbaycan nəfəs alətləri.   Bakı, 2006, 185s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Nəcəfzadə A. İ.

   İdifonlu çalğı alətlərinin Azərbaycan örnəkləri, mənşəyi və yeni təsnifatı.  Bakı, 2012, 299s.

   Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya.

    

   Neymətli Y.S.

   Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında kvartet janrının inkişafı və ifaçılıq problemləri.   Bakı, 2013, 149s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Növrəsli A.F.

   Müasir Azərbaycan musiqisi kontekstində Aqşin Əlizadənin üslub axtarışları. Bakı, 2018, 181s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:İmanova Ü.

  • Özəl O.N.

   Türkiyənin vokal sənətinin inkişafında Leyla  Gencerin rolu və yeri.   Bakı, 2016, 203s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Paşayeva Y.S.

   Əfrasiyab Bədəlbəyli və Azərbaycan xalq  musiqisi.   Bakı, 2004, 189s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Pekşen G.H.

   Ələvi mərasimlərində musiqinin səciyyəvi xüsusiyyətləri.  Bakı, 2003, 148s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

  • Rəhimbəyli N.R.

   Aşıq Qərib dastanının melo-poetik xüsusiyyətləri.  Bakı, 2011, 294s. + 221 not nümunəsi.

   Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: İmrani R.H.

    

   Rəhimova A.E.

   Azərbaycan musiqisində meyxana janri.  Bakı, 2003, 144s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Rəhimova A.E.

   Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisinin janrlararası  və bədii əlaqələri.  Bakı, 2013, 313s.

   Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya.

    

   Rəhmanlı Ə.M.

   Azərbaycanda qarmon ifaçılığı sənəti və onun tədrisi. Bakı, 2017, 295s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Abdullayeva S.A.

    

   Rüstəmova A.A.

   Azərbaycan aşıq yaradıcılığı yeniyetmələrin  musiqi inkişafında vasitə kimi.   Bakı, 1994, 159s.

   Pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçun təqdim olunan dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Əsgərova S.M.    

    

   Rzayeva M.A.

   Tofiq Quliyevin musiqi dili.  Bakı, 2016, 208s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Əfəndiyeva İ.M.  

    

   Rzayeva S.T.

   Vasif Adıgözəlovun triptixi: “ Qarabağ şikəstəsi”,”Çanaqqala”və”Qəm karvanı ”.   Bakı, 2005, 158s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Tağızadə A.Z.  

    

   Sevilay Ünal Funda Attila Tanju qızı.

   Musiqinin insana müalicəvi təsiri baxımından  tarixi araşdırmalarının tədqiqi.  Bakı, 2014, 219s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.  

    

   Seyidova Y.Ş.

   Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində kamançanın istifadə və ifa xüsusiyyətləri.  Bakı, 2008, 127s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Səmədzadə A.Z.

   Əhməd Adnan Sayqun yaradıcılığının bəzi üslub  xüsusiyyətləri.  Bakı, 2003, 126s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Mehdiyeva N.M.  

    

   Süleymanova R.A.

   Azərbaycan dram əsərlərinin dramaturji  inkişafında musiqinin rolu.  Bakı, 2008, 114s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.  

    

   Sultanova A.E.

   XX əsrin musiqi nəzəriyyəsində solfecio  sistemlərinin müqayisəli təhlili.  Bakı, 2004, 148s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.  

    

   Şahməmmədova N.M.

   Ramiz Mirişli yaradıcılığının üslub xüsusuyyətləri.   Bakı, 2015, 152s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

    

   Şener G.S.

   Azərbaycan və Anadolu xalq rəqs musiqisinin  müqayisəli təhlili.  Bakı, 2014, 312s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Qurbanov B.O.

    

   Şenocak E.R.

   Türkiyə vokal ifaçılığının formalaşmasında  avropa vokal texnikasının rolu.   Bakı, 2007, 135s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A. 


   Şıxəliyeva Ş.M.

   Azərbaycan xalq musiqisində şüştər muğam dəstgahı. Bakı, 2018, 171s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Abdullayeva S.A.


   Şirinova S.T.

   Şəkinin musiqi folkloru.   Bakı, 2009, 159s.

   Fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

  • Talıbzadə Ü.K.

   Azərbaycan vokal sənətində musiqi ilə  poeziyanın qarşılıqlı əlaqəsi.  Bakı, 1995, 176s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Səfərova Z.Y.

    

   Tatyüz H.A.

   Qaracaoğlan yaradıcılığında aşıq havaları.   Bakı, 2012, 177s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Qurbanov B.O.

    

   Tönel A.A.

   Türkiyə və Azərbaycanda laylay və ninnilərin  musiqi-poetik xüsusiyyətləri.  Bakı, 2007, 132s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

  • Verdiyeva G.Ə.

   Azərbaycan muğamı və özbək şaşmakomunun müqayisəli təhlili. Bakı, 2017, 150 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Həsənova C.İ.

    

   Verdiyeva S.S.

   Azərbaycan xanəndəlik sənətinin inkişafında  İslam Rzayevin rolu.  Bakı, 2016, 162s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Quliyev A.N.  


   Verim K.M.

   Türkiyə-Azərbaycan kamança növləri və onların  ifaçılıq xüsusiyyətləri.  Bakı, 2015, 154s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.


   Vəliyev M.V.

   İsmayıl Hacıbəyovun kamera musiqisi. Bakı, 2018, 186 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:İmanova Ü.


   Vəliyeva Ü.F.

   Müasir Azərbaycan kino musiqisinin milli xüsusiyyətləri(XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəli).  Bakı, 2014, 128s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Məmmədova R.A.  

    

   Yusifova H.S.

   Sevda İbrahimovanın kamera-instrumental əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri.  Bakı, 2008, 134s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Abdullazadə G.A.

   Yusifova T.Ə.

   Oqtay Kazımi yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri. Bakı, 2018, 225 s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Seyidova S.A.


   Zalova Z.Ə.

   Vasif Adıgözəlovun fortepiano konsertlərində milli xüsusiyyətlər.  Bakı, 2007, 122s.

   Sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsi almaq  üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.

    

   Zedan M.A.

   Misir və Azərbaycan xalq mahnıları və onların  fortepiano işləmələri.  Bakı, 2016, 268s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər:Mahmudova C.E.   

    

   Zöhrabova L.R.

   Azərbaycan xalq rəqslərində melodik xüsusiyyətlərin tədqiqi.  Bakı, 2010, 128s.

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya.

   Elmi rəhbər: Zöhrabov R.F.