• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  2 dekabr 2017-ci il

  Təqdim olunmuş kitab Azərbaycan bəstəkarlarının uşaq mahnılarının milli musiqi köklərinə həsr olunmuşdur. Mövzu milli musiqişünaslığımızda ilk dəfə tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.

  Məlumdur ki, Azərbaycan professional musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəyli başqa janrlarla yanaşı uşaq manıları sahəsində də ilk nümunələrin yaradıcısıdır. Onun ənənələrini yeni mərhələdə A.Zeynallı, T.Quliyev, S.Rüstəmov, F.Əmirov, T.Bakıxanov, M.Əhmədov, A.Rzayev, O.Zülfüqarov, S.İbrahimova və başqa bəstəkarlar əzmlə davam etdirmişlər.

  Monoqrafiya 2 fəsildən ibarətdir. Kitabın 1 hissəsi girişdən, 2 fəsildən notoqrafiya və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısındn ibarətdir. Kitabın II hissəsi çapdadır bu yaxınlarda işıq üzü görəcək.

  Monoqrafiyada Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaq mahnı janrının təşəkkülü, inkişafı və milli köklərlə sıx əlaqəsi araşdırılır. Həmçinin Azərbacan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaq mahnılarının çiçəklənmə dövrü və inkişaf yolu tədqiq olunur.

  Kitab geniş kütlə auditoriyasına və musiqişünaslara tövsiyyə olunur.