• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mediateka

  "Gözümdə Leylisən". Emin Sabitoğlu

  UOT: Vok-78  MG: E-13 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gözümdə Leylisən, səs və fortepiano üçün mahnılar. Sabitoğlu E.  

   
   

  Bakı: ”İşıq”-1980,40s.   

  "Mən Lenini görürəm". Emin Sabitoğlu

  UOT: Xor-78  MG: S-12 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mən Lenini görürəm. Sabitoğlu E.  Sözləri:R.Heydərindir,xor ilə simfonik
  orkestr üçün, 1hissəli kantata, xor ilə fortepiano üçün köçürmə. 
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1971, 9s.   

  "Simfoniya". Emin Sabitoğlu

  UOT: P-ra-78  MG: E-13 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Simfoniya. Böyük simfonik orkestr üçün. Sabitoğlu E.  

   
   

  Bakı: ”Şərq-Qərb”-2017, 117s.   

  "Elvida". Emin Sabitoğlu

  UOT: F-no-78  MG: S-12 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Elvida. "Təxminə" filmindən mahnısının fortepiano transkripsiyası. Sabitoğlu E.  
  R.Babayevin ifasından nota salınmış mahnının fortepiano işlənməsi P.Quliyevindir.
   
   

  Bakı: 2013   

  "Nə gözəldir Azərbaycan". Emin Sabitoğlu

  UOT: F-no-78  MG: E-13 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nə gözəldir Azərbaycan. Fortepiano ilə oxumaq üçün . Sabitoğlu E.  

   
   

  Bakı: İşıq, 1986, 25s.   

  "Dərələr". Emin Sabitoğlu

  UOT: F-no-78  MG: E-13 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dərələr. Fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar. Sabitoğlu E.  

   
   

  Bakı: Azərnəşr, 1970, 60 s.   

  "Əlvida". Emin Sabitoğlu

  UOT: F-no-78  MG: E-13 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Əlvida. Səs və fortepiano üçün mahnılar. Sabitoğlu E.  

   
   

  Bakı: Şərq-Qərb, 2017, 256s.   

  Not vərəqi nümünələri